Domov pro seniory

print

Posláním Domova je poskytovat nepřetržitou sociální, ošetřovatelskou a zdravotní péči osobám, které z důvodu věku a dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu potřebují pomoc, která jim nemůže být zajištěna jinak, a proto nemohou žít ve svém přirozeném prostředí. Služba domov pro seniory umožňuje důstojně prožít aktivní stáří dle potřeb a schopností klientů v atmosféře podpory a porozumění, v co nejvyšší míře udržet stávající schopnosti klientů a zapojit je do běžného života ve společnosti.

Komu službu poskytujeme – Domov pro seniory poskytuje pobytové služby sociální péče osobám od 60 let věku, jejichž soběstačnost je snížena z důvodu věku nebo změn zdravotního stavu a vyžadují pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Preferovány jsou osoby s trvalým bydlištěm v Pardubickém kraji.

 Domov pro seniory neposkytuje pobytovou sociální službu:

  • osobám, jejichž zdravotní stav vyžaduje poskytování ústavní péče ve zdravotnickém zařízení (závisí na individuálním posouzení smluvním lékařem Domova)
  • osobám, které trpí infekčním onemocněním, u kterých je nařízena izolace na lůžkových odděleních nemocnic nebo léčebných ústavech (např. Akutní virové záněty jater, Paratyfus, Černý kašel v akutním stádiu, Spalničky, Tuberkulóza, Úplavice, atd.) podle přílohy č. 2 ,,Seznam infekčních onemocnění…“ Vyhlášky č. 306/2012 Sb. a mohou tak být zdrojem nákazy infekčního onemocnění
  • osobám závislým na návykových látkách v dekompenzovaném stavu, osobám trpícím duševní poruchou, mající za následek narušování pokojného soužití klientů Domova a dále osobám, které v důsledku projevů své nemoci potřebují specifickou péči služby domova se zvláštním režimem
  • osobám sluchově a zrakově postiženým, které vyžadují speciální péči, např. osobní asistenci
  • osobám, které žádají o poskytnutí sociální služby, a kterým byla vypovězena v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí smlouva o poskytnutí téže sociální služby z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy
  • osobám splňujícím podmínky pro přijetí v případě, že Domov nemá dostatečnou kapacitu služby, o kterou osoba žádá.

Kapacita – 40 klientů

Ubytování – Naše klienty ubytováváme ve dvoulůžkových  a jednolůžkových pokojích. Vždy dva sousedící pokoje mají společnou koupelnu s WC a sprchou. Všechny pokoje klientů jsou uzamykatelné.

Stravování – klientům nabízíme běžnou a racionální stravu s přihlédnutím k dietním požadavkům. Strava je podávána v závislosti na možnostech a přání klientů v jídelně, v malých jídelnách na odděleních nebo na pokojích klientů a to pětkrát denně s možností objednat druhou večeři (např. při diabetu), přičemž k snídani, obědu a večeři je možná volba ze dvou variant jídel.

Podpora a pomoc v oblasti soběstačnosti klientů – dle individuálních potřeb klientů poskytujeme podporu a pomoc při oblékání, přesunech, při osobní hygieně, při použití WC, při stravování, v péči o zdraví, podporujeme je ve společenských kontaktech a komunikaci.

Zdravotní péče a rehabilitace – volba lékaře a zdravotní pojišťovny je ponechána na svobodném rozhodnutí klienta. Lékařskou péči může klientům zajišťovat lékař, který v Domově ordinuje v pracovní dny. Ošetřovatelskou zdravotní péči podle individuálních potřeb klientů a ordinace lékařů poskytují zdravotní sestry, které jsou v Domově přítomny 24 hodin denně. Dle lékařské ordinace a možností Domova je poskytována také ošetřovatelská rehabilitace.

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím – klienty podporujeme a umožňujeme jim využití místních veřejných služeb (kadeřnictví, nákupy, kultura apod.). Podporujeme je v kontaktech s rodinami, doprovázíme je při procházkách do města, mají volný přístup k internetu, pořádáme akce společné pro klienty a veřejnost, spolupracujeme s dobrovolníky, mateřskými školami a školami (včetně Základní umělecké školy), které do Domova dochází. Vydáváme vlastní časopis Fontánka.

Úklid, praní a drobné opravy prádla – Domov zajišťuje úklid, ve vlastní prádelně praní ložního a osobního prádla klientů a jeho drobné opravy.

Udržení / rozvoj samostatnosti a soběstačnosti a volnočasové aktivity – usilujeme o zachování a rozvoj schopností a dovedností klientů, a proto jim nabízíme např. procvičování jemné motoriky, trénování paměti, podporu zdraví tělesným cvičením, vaření, promítání filmů, hraní společenských her, rukodělné činnosti. Nabízíme také další aktivity, jakými jsou canisterapie, vzpomínky na prožité události. Nabízíme však i výlety, kulturní a společenské akce (hudební vystoupení, dětská vystoupení, opékání u ohně … ).

Sociální poradenství a pomoc při zajištění práv a oprávněných zájmů – poskytujeme klientům podporu a pomoc při zajištění sociálních dávek (např. příspěvku na péči) a kompenzačních pomůcek, důchodů, pomoc při vyřizování osobních záležitostí apod.