Podání žádosti do odlehčovací služby

Proces přijetí do Odlehčovací služby Domova je zahájen podáním písemné „Žádosti o poskytnutí Odlehčovací služby“ nebo projeveným zájmem o odlehčovací službu (žádost s Vámi následně vyplní sociální pracovnice).

Tiskopis „Žádost o poskytnutí odlehčovací služby“ můžete získat:

  • u sociální pracovnice Domova u fontány – kancelář ve vstupní hale;
  • ve vstupní hale Domova u fontány na místě s propagačními materiály;
  • na webové stránce v dokumentech pro zájemce o odlehčovací službu;
  • na vyžádání Vám ji zašleme emailem či poštou.

Dokumenty potřebné k žádosti o poskytnutí odlehčovací služby:

  • řádně vyplněný formulář „Žádost o přijetí“, u kterého může být doložen lékařský posudek, který je vyplněn ošetřujícím lékařem. Posudek lékaře je nutné předložit před uzavřením smlouvy o poskytování pobytové sociální služby,
  • v případě, že máte ustanoveného opatrovníka nebo zástupce členem domácnosti, žádáme o předložení dokumentu, kterým bude prokázáno ustanovení opatrovníka a případný rozsah omezení (rozsudek, usnesení),
  • v případě, že je Vám poskytována nápomoc při rozhodování nebo máte sepsané předběžné prohlášení, žádáme o doložení smlouvy o nápomoci, předběžného prohlášení schválené příslušným soudem.

Podání žádosti o poskytnutí odlehčovací služby

Vyplněnou žádost s doplňujícími, výše uvedenými dokumenty, je možné podat:

  • osobním předáním v Domově (kancelář ve vstupní hale);
  • odesláním poštou na adresu Domov u fontány, Libušina 1060, 535 16 Přelouč;
  • odesláním naskenované žádosti na email zadosti@domovufontany.cz.

Veškeré údaje uvedené v „Žádosti o poskytnutí odlehčovací služby“ musí být pravdivé. Žádost je podepsána zájemcem/opatrovníkem/zástupcem. Pokud žádost není podepsána (z důvodu, že zájemce není schopen posoudit důsledky svého jednání nebo není schopen podpisu z fyzického důvodu a nemá ustanoveného opatrovníka/zástupce), bude jeho vůle podat žádost ověřena v průběhu sociálního šetření v místě pobytu zájemce (bude provedeno max. do 45 dnů od podání žádosti).

Žádost bude posouzena a zájemce ve lhůtě max. do 60 dnů obdrží písemné vyjádření
o přijetí nebo zařazení do pořadníku žadatelů.