Nástup do Domova pro seniory a Domova se zvláštním režimem

Před přijetím do Domova

Jakmile Vás budeme moci přijmout do Domova, bude Vás kontaktovat sociální pracovnice, která si s Vámi smluví schůzku v Domově, abyste si mohl/a prohlédnout nabízené ubytování a abychom Vám mohli předat potřebné informace. V případě, že nás s ohledem na svoji situaci nemůžete navštívit, umožníme prohlídku ubytování a podáme informace osobě, kterou si určíte, nebo Vás navštívíme u Vás doma.

Pokud se dle ceníku Domova domníváte, že Vaše příjmy nebudou dostačující k plné úhradě, doporučujeme, abyste si již na osobní schůzku přinesl/a potvrzení o příjmu (např. aktuální výměr důchodu). Zároveň, pokud se domníváte, že poskytovaný příspěvek na péči neodpovídá Vašim potřebám, doporučujeme, abyste si přinesli Rozhodnutí o výši příspěvku na péči, abychom Vám pomohli s vyplněním žádosti o jeho zvýšení a pomohli s nahlášením změny na úřad práce.

Před přijetím do Domova Vás sociální pracovnice seznámí s obsahem Smlouvy o poskytování sociální služby (vzor Smlouvy naleznete na www.domovufontany.cz, v rubrice Dokumenty), s příslušnými interními předpisy a s návrhem tzv. individuálního plánu, tedy přehledu o tom, jaké úkony péče Vám budou z naší strany poskytovány, aby byly naplněny Vaše potřeby.

Pobyt v Domově můžete hradit:
 1. Z důchodu prostřednictvím České správy sociálního zabezpečení, která důchody klientů zasílá hromadně na účet Domova (tzv. hromadný seznam). V tomto případě je po úhradě pobytu, léků a ostatních závazků (klient obdrží doklad), klientovi vyplacen zůstatek důchodu 15. den v měsíci hotově z pokladny DUF nebo je zůstatek, po dohodě s klientem, vložen na jeho depozitní účet. Připadne-li den výplaty na sobotu, vyplácí se zůstatek v pátek, připadne-li na neděli či svátek, vyplácí se následující pracovní den.
 2. Platbou v hotovosti v pokladně Domova nejpozději do 25. dne v daném kalendářním měsíci, za který má být provedena úhrada.
 3. Převodem na běžný účet Domova nejpozději do 25. dne v daném kalendářním měsíci, za který má být úhrada provedena.
Jak postupovat v případě, kdy žadatel není schopen podpisu smlouvu

Osoby neschopné podpisu z důvodu fyzického handicapu – Smlouvu se žadatelem, který je schopen porozumět obsahu smlouvy, ale není schopen ji stvrdit svým podpisem z důvodu věku nebo své indispozice (třeba i přechodné), učiní namísto podpisu před alespoň dvěma svědky na listině rukou nebo jinak vlastní znamení, ke kterému jeden ze svědků připíše jméno jednajícího. Smlouva musí být opatřena datem a údaji o svědcích, podle nichž je lze zjistit. Svědky mohou být jen osoby, které na smlouvě a jejím obsahu nemají zájem a nejsou nevidomé, neslyšící, němé nebo neznalé jazyka, v němž je smlouva sepsána. Svědci musí smlouvu podepsat a být schopni potvrdit schopnost žadatele jednat a potvrdit obsah smlouvy. Pokud svědci nejsou nebo nesplňují uvedené podmínky, může být smlouva sepsána pouze formou veřejné listiny, tj. notářským zápisem.

Osoby neschopné podpisu s ohledem na rozumové schopnosti – pokud má žadatel stanového opatrovníka nebo zástupce z řad členů domácnosti, podepíše Smlouvu tento a žadatel (pokud je schopen alespoň částečně aktu podpisu porozumět). V případě, že žadatel není takto zastupován, ale jeho schopnosti nejsou dostatečné, aby pochopil důsledky svého jednání, je nutné nejdéle v den přijetí předložit potvrzení lékaře popisující ne/schopnost žadatele samostatně jednat a podepsat se. V případě zájmu Vám sociální pracovnice předá vzor. Smlouvu pak svým podpisem stvrdí pověřená sociální pracovnice Městského úřadu Přelouč.

Osobní předměty klienta pro usnadnění adaptace
Abyste se co nejrychleji sžili s novým prostředím, doporučujeme, abyste nám před přijetím přinesl Vaše oblíbené předměty (fotografie, obrazy, dekorativní předměty, hrnek, kytky, deku, polštářek …).

Věci osobní potřeby
Seznam doporučeného ošacení a drobných předmětů osobní potřeby je k nahlédnutí ZDE. Seznam je orientační a je třeba jej přizpůsobit svým zvyklostem, případně zdravotním hendikepům.

V den přijetí do Domova

Přijetí do Domova probíhá v předem domluveném pracovním dni a čase. V den přijetí postupujte následovně:

 1. Přivezte si oblečení, věci osobní potřeby a hygienické potřeby. Každá součást prádla musí být čitelně označena domluveným způsobem (jméno, případně číslo – předá sociální pracovnice) tak, aby označení bylo dobře viditelné tehdy, když je oblečení složené. Nevyšívejte, prosím, číslo na visačky (zkroutí se nebo odpadnou). Oblečení je možno označit několika způsoby:
  a) vyšít běžnému pohledu skrytě přímo na oblečení (za krk na límeček, na gumu v pase…);
  b) vyšít na kaloun a následně přišít na oblečení.
  Za neoznačené nebo špatně označené prádlo Domov nemůže ručit.
 2. Přineste si sebou léky, diabetický průkaz, popř. zdravotnické a kompenzační pomůcky (brýle, chodítko, invalidní vozík, francouzské hole atd.)
 3. Pokud zvolíte svým praktickým lékařem lékaře ordinujícího v Domově, předložtezdravotní dokumentaci nebo její podrobný výpis.
 4. Předložte k nahlédnutí průkaz pojištěnce zdravotní pojišťovny a občanský průkaz
 5. Je nutné uhradit:
  • úhradu za poskytnutí ubytování a stravy, která odpovídá počtu dnů do konce měsíce ode dne přijetí do Domova. Uplatňujete-li snížení úhrady za pobyt z důvodu nedostatečných příjmů, může se Domov dohodnout (písemná dohoda) s Vaší blízkou osobou či jinou osobou na spoluúčasti na úhradě nákladů až do výše plné úhrady za pobyt.
  • úhradu za péči a to ve výši, která odpovídá počtu dnů do konce měsíce ode dne přijetí do Domova
  • zálohu úhrady za pobyt, pokud není ujednáno jinak (jedná se o jednorázově placenou částku, která se vyúčtovává po ukončení pobytu, pokud v Domově klient dožije, vyúčtovává se prostřednictvím dědického řízení).
 6. V případě založení depozitního účtu doporučujeme vložit základní vklad 1 000,-Kč. Depozitní účet je vedený u Komerční banky v Přelouči. Depozitní účet slouží k úschově financí klienta a lze z něj hradit náklady na léky, zprostředkované služby, drobné nákupy apod. Klient si může z účtu peníze vybrat (případně na něj uložit) každý všední den. Více informací předá sociální pracovnice.