Nástup na Odlehčovací službu

Před přijetím do Domova

 V případě, že bude Vámi požadovaný termín pobytu volný, zkontaktuje Vás sociální pracovnice a smluví si s Vámi schůzku v našem Domově, abyste si mohl/a prohlédnout nabízené ubytování a abychom Vám mohli předat potřebné informace nutné k zajištění před přijetím na odlehčovací službu (doporučený seznam ošacení, náležitosti nutné k přijetí, atd.). V případě, že nás s ohledem na svoji situaci nemůžete navštívit, umožníme prohlídku ubytování a podáme informace osobě, kterou si určíte, nebo Vás navštívíme u Vás doma.

V případě pobytu klienta na odlehčovací službě celý kalendářní měsíc je výše úhrady za pobyt stanovena součinem sjednané sazby za stravu a ubytování a koeficientu 30,42 (měsíční celoroční průměr dnů). U kratšího pobytu je úhrada za pobyt stanovena součinem počtu dnů pobytu klienta na odlehčovací službě a sjednané sazby za stravu a ubytování. Úhrada za péči se odvíjí podle počtu poskytnutých úkonů a podle délky trvání jednotlivých úkonů péče o Vaši osobu. (více informací v sekci Dokumenty – pro zájemce, Ceník úhrad za odlehčovací službu)

Před přijetím do Domova Vás sociální pracovnice seznámí s obsahem Smlouvy o poskytování sociální služby (vzor Smlouvy naleznete v části Interní dokumenty), s příslušnými interními předpisy a s návrhem tzv. individuálního plánu, tedy přehledu o tom, jaké úkony péče budete ze strany Domova potřebovat poskytnout, aby byly naplněny Vaše potřeby.

 Způsoby úhrady za pobyt a péči v Domově:

 1. Úhrada za pobyt – ubytování a stravu
  1. Úhradu za pobyt ve smluvené délce je nutné uhradit v den přijetí
   do Domova a to v hotovosti do pokladny nebo převodem na účet Domova u fontány.
  2. V případě pobytů delších než jeden kalendářní měsíc je možné úhradu
   za dny pobytu nebo za celý kalendářní měsíc uhradit na začátku
   toho příslušného měsíce do 7 pracovních dnů také v hotovosti
   do pokladny nebo převodem na účet Domova u fontány.
 2. Úhrada za péči
  1. Úhrada za péči na základě vyúčtování je hrazena zpětně a je nutné
   ji uhradit v hotovosti nebo převodem na účet Domova u fontány
   do 7 pracovních dnů od předložení vyúčtování poskytované péče.
  2. V případě pobytů delších než jeden kalendářní měsíc je nutné poskytnutou péči za předchozí měsíc na základě vyúčtování uhradit
   na začátku každého nového měsíce do 7 pracovních dnů také v hotovosti nebo převodem na účet Domova u fontány.

Při pobytech kratší než jeden kalendářní měsíc je vyúčtování úhrady za péči poskytnuto sociální pracovnicí nejpozději 5. pracovní den po dni ukončení pobytu. V případě pobytů, které trvají déle, než jeden kalendářní měsíc je vyúčtování poskytováno průběžně vždy do 5. pracovní den nového měsíce.

Zdravotní péče při odlehčovacím pobytu není poskytovaná! V případě potřeby zdravotní či ošetřovatelské (převaz defektu, aplikace inzulínu atd.) péče doporučujeme zajistit domácí zdravotní péči. Se zajištěním se obraťte na Vašeho praktického lékaře nebo přímo na vybranou domácí zdravotní péči, která by docházela do Domova poskytovat zdravotní úkony.

Jak postupovat v případě, kdy žadatel není schopen podpisu smlouvu

Osoby neschopné podpisu z důvodu fyzického handicapu – Smlouvu se žadatelem, který je schopen porozumět obsahu smlouvy, ale není schopen ji stvrdit svým podpisem z důvodu věku nebo své indispozice (třeba i přechodné), učiní namísto podpisu před alespoň dvěma svědky na listině rukou nebo jinak vlastní znamení, ke kterému jeden ze svědků připíše jméno jednajícího. Smlouva musí být opatřena datem a údaji o svědcích, podle nichž je lze zjistit. Svědky mohou být jen osoby, které na smlouvě a jejím obsahu nemají zájem a nejsou nevidomé, neslyšící, němé nebo neznalé jazyka, v němž je smlouva sepsána. Svědci musí smlouvu podepsat a být schopni potvrdit schopnost žadatele jednat a potvrdit obsah smlouvy. Pokud svědci nejsou nebo nesplňují uvedené podmínky, může být smlouva sepsána pouze formou veřejné listiny, tj. notářským zápisem.

Osoby neschopné podpisu s ohledem na rozumové schopnosti – pokud má žadatel stanového opatrovníka nebo zástupce z řad členů domácnosti, podepíše Smlouvu tento a žadatel (pokud je schopen alespoň částečně aktu podpisu porozumět). V případě, že žadatel není takto zastupován, ale jeho schopnosti nejsou dostatečné, aby pochopil důsledky svého jednání, je nutné nejdéle v den přijetí předložit potvrzení lékaře popisující ne/schopnost žadatele samostatně jednat a podepsat se. V případě zájmu Vám sociální pracovnice předá vzor. Smlouvu pak svým podpisem stvrdí pověřená sociální pracovnice Městského úřadu Přelouč.

Věci osobní potřeby

Seznam doporučeného ošacení a drobných předmětů osobní potřeby je k nahlédnutí ZDE. Seznam je orientační a je třeba jej přizpůsobit svým zvyklostem, případně zdravotním hendikepům.

V den přijetí do Domova

Přijetí do Domova probíhá v domluveném dni a čase. V den přijetí postupujte následovně:

 1. Přivézt si oblečení, věci osobní potřeby a hygienické potřeby. Každá součást prádla musí být čitelně označena domluveným způsobem(například číslem či jménem). Oblečení je možné označit pouze fixem na textil. Za neoznačené nebo špatně označené prádlo Domov neručí.
 2. Pokud používáte zdravotnické a kompenzační pomůcky(brýle, chodítko, invalidní vozík, francouzské hole atd.) přineste si je také sebou. 
 3. V případě neschopnosti podpisu, je nutné nejdéle v den přijetí předložit potvrzení lékaře popisující ne/schopnost žadatele samostatně jednat a podepsat se (pro účely podpisu smlouvy pověřenou osobou Městského úřadu Přelouč). V případě zájmu Vám sociální pracovnice předá vzor.
 4. Předložit k nahlédnutí průkaz pojištěnce zdravotní pojišťovny a občanský průkaz.
 5. Zaplatit:
  • úhradu za poskytnutí ubytování a stravy dle smluvené délky pobytu
   na smluveném oddělení
 6. V případě založení depozitního účtu doporučujeme vložit základní vklad 1 000,-Kč. Depozitní účet je vedený u Komerční banky v Přelouči. Depozitní účet slouží k úschově financí klienta a lze z něj hradit náklady na léky, zprostředkované služby, drobné nákupy apod. Klient si může z účtu peníze vybrat (případně na něj uložit) každý všední den. Více informací předá sociální pracovnice.
 7. Vyplněný dotazník o Vašich potřebách a přáních