Domov pro seniory

print

Posláním Domova je poskytovat nepřetržitou sociální, ošetřovatelskou a zdravotní péči osobám, které z důvodu věku a dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu potřebují pomoc, která jim nemůže být zajištěna jinak, a proto nemohou žít ve svém přirozeném prostředí. Služba domov pro seniory umožňuje důstojně prožít aktivní stáří dle potřeb a schopností klientů v atmosféře podpory a porozumění, v co nejvyšší míře udržet stávající schopnosti klientů a zapojit je do běžného života ve společnosti. V závěru života Domov dbá o klidnou, důstojnou paliativní péči v úzké spolupráci s rodinou a přáteli klienta.

Komu službu poskytujeme – Domov pro seniory poskytuje pobytové služby sociální péče osobám od 60 let věku, jejichž soběstačnost je snížena z důvodu věku nebo změn zdravotního stavu a vyžadují pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Preferovány jsou osoby s trvalým bydlištěm v Pardubickém kraji.

 Domov pro seniory neposkytuje pobytovou sociální službu:

  • osobám, jejichž zdravotní stav vyžaduje poskytování ústavní péče, ve zdravotnickém zařízení (závisí na individuálním posouzení smluvním lékařem Domova),
  • osobám, které trpí infekčním onemocněním, u kterých je nařízena izolace na lůžkových odděleních nemocnic nebo léčebných ústavech (např. Akutní virové záněty jater, Paratyfus, Černý kašel v akutním stádiu, Spalničky, Tuberkulóza, Úplavice, atd.) podle přílohy č. 2 ,,Seznam infekčních onemocnění…“ Vyhlášky č. 306/2012 Sb. a mohou tak být zdrojem nákazy infekčního onemocnění,
  • osobám, které žádají o poskytnutí sociální služby, a kterým byla vypovězena v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí smlouva
  • poskytnutí téže sociální služby z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy,
  • osobám, které požadují službu, kterou Domov u fontány neposkytuje, a to i s ohledem na vymezení cílové skupiny Domova u fontány (například osoby sluchově a zrakově postižené, které vyžadují speciální péči, např. osobní asistenci),
  • osobám splňujícím podmínky pro přijetí v případě, že Domov nemá dostatečnou kapacitu služby, o kterou osoba žádá.

Kapacita – 40 lůžek v dvoulůžkových a jednolůžkových pokojích

Ubytování – Našim klientům nabízíme ubytování ve dvoulůžkových a jednolůžkových pokojích. Společnou koupelnu s WC a sprchou mají vždy dva sousedící pokoje, k dispozici je také společné sociální zařízení na chodbách všech oddělení. Všechny pokoje klientů jsou uzamykatelné.

Stravování – klientům nabízíme běžnou a racionální stravu s přihlédnutím k dietním požadavkům. Strava je podávána v závislosti na možnostech a přání klientů v malých jídelnách na odděleních nebo na pokojích klientů a to pětkrát denně. Klienti mají možnost objednat si druhou večeři (např. při diabetu), přičemž k snídani, obědu a večeři je možná volba ze dvou variant jídel.

Podpora a pomoc v oblasti soběstačnosti klientů – dle individuálních potřeb klientů poskytujeme podporu a pomoc při oblékání, přesunech, při osobní hygieně, při použití WC, při stravování. Podporujeme je ve společenských kontaktech a komunikaci.

Zdravotní péče a rehabilitace – volba lékaře a zdravotní pojišťovny je ponechána na svobodném rozhodnutí klienta. Lékařskou péči může klientům zajišťovat lékař, který ordinuje přímo v Domově. Ošetřovatelskou a zdravotní péči podle individuálních potřeb klientů a ordinace lékařů poskytují zdravotní sestry, které jsou v Domově přítomny 24 hodin denně. Dle lékařské ordinace a možností Domova je poskytována také aktivizačně-rehabilitační péče.

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím – klienty podporujeme a umožňujeme jim využití místních veřejných služeb (kadeřnictví, nákupy, kultura apod.). Podporujeme je v kontaktech s rodinami, doprovázíme je při procházkách do města, mají volný přístup k internetu, pořádáme akce společné pro klienty a veřejnost, spolupracujeme s dobrovolníky, mateřskými školami a školami (včetně Základní umělecké školy), které do Domova dochází. Vydáváme vlastní časopis Fontánka.

Úklid, praní a drobné opravy prádla – Domov zajišťuje úklid, ve vlastní prádelně praní ložního a osobního prádla klientů a zajišťuje jeho drobné opravy. 

Udržení / rozvoj samostatnosti a soběstačnosti a volnočasové aktivity – usilujeme o zachování a rozvoj schopností a dovedností klientů, nabízíme jim např. procvičování jemné motoriky, trénování paměti, podporu zdraví tělesným cvičením, společné vaření, promítání filmů, hraní společenských her, výtvarnou dílnu, terapii se zvířaty a mnoho dalších. Pořádáme i výlety, kulturní a společenské akce (hudební vystoupení, dětská vystoupení, opékání u ohně …).

Sociální poradenství a pomoc při zajištění práv a oprávněných zájmů – poskytujeme klientům podporu a pomoc při zajištění sociálních dávek (např. příspěvku na péči) a kompenzačních pomůcek, důchodů, pomoc při vyřizování osobních záležitostí apod.