Respektování práv klienta v paliativní péči

Lidská důstojnost navazuje na práva člověka rozhodovat o sobě, být respektován, nediskriminován. Součástí lidské důstojnosti, v kontextu paliativní péče, je také možnost člověka se rozhodnout o přijetí nebo odmítnutí navrhovaných léčebných a ošetřovatelských postupů.

Autonomie

Autonomie neboli sebeurčení, je v kontextu paliativní péče chápána, jako právo jednotlivce volit si osobní hodnoty dle toho, co sám vyznává a tyto hodnoty jsou následně pečujícím personálem respektovány. 

Jakým způsobem lze podporovat autonomii a důstojnost klienta v terminálním stádiu?

V rámci péče o klienta se personál Domova řídí směrnicí Ochrana práv klientů, střety zájmů a přijímání darů (která je volně dostupná pro všechny klienty a jejich rodiny). V podmínkách paliativní péče je také důležité se zaměřit na níže popsané situace, které podporují důstojnost a autonomii klienta v terminálním stádiu.

Respektovat předběžné prohlášení

Jak již bylo popsáno v květnovém vydání Fontánky, personál respektuje volbu klienta v otázkách volby budoucího opatrovníka. Dále má klient právo určit si způsob, jak a kdo bude například zacházet s jeho majetkem. Rozhodnutí klienta v rámci předběžného prohlášení se mohou vztahovat i na jiné věci. Sociální pracovnice obeznamují klienta a jeho rodinu s tímto institutem, který je nápomocný v realizaci klientova přání.

Respektovat DVP – dříve vyslovené přání

Klient má právo v rámci své autonomie vyslovit předem vyslovené přání, jenž se vztahuje
na léčebné postupy. Vyslovení DVP se může vztahovat na určení způsobu léčby nebo na odmítnutí některých lékařských postupů jako například žádost o zavedení PEGu, odmítnutí resuscitace, odmítnutí umělé podpory dýchání a podobně.

Respektovat individuální škálu bolesti

Personál přistupuje ke klientům individuálně. Projevy bolesti nebagatelizuje a snaží se zjistit jejich příčiny, intenzitu a intervaly. Pracovník si uvědomuje, že vnímání bolesti je individuální a nelze tedy opomenout žádný projev diskomfortu klienta. Při projevu bolesti personál intenzivně komunikuje s oddělením zdravotní péče, které zavede sledování bolesti a ošetří ji aplikací analgetik. S potřebou sledování bolesti je obeznámen všechen personál, který je v pravidelném kontaktu s klientem.

Aktivně se zajímat o to, co si klient přeje

Přání klienta se může vztahovat na lékařskou péči, sociální péči, výběr aktivit, kontakt s rodinou a přáteli, výběr jídla, oblečení a podobně. V kontextu sociálních služeb lze mluvit o individuální péči, která reflektuje potřeby jednotlivce. V terminálním stádiu může klient přehodnocovat
svůj dosavadní život, vztahy s rodinou a podobně. Zejména sociální pracovnice a klíčový pracovník se snaží být klientovi v tomto období nápomocni. Aktivně zjišťují jeho potřeby a snaží se vypozorovat, kde nastala změna, co si klient již nepřeje a naopak, co by chtěl, aby se mu v závěru života poskytlo. Mohou nastat změny v oblasti příjmu stravy a tekutin, v denním režimu, aktivitách
a podobně.

Respektovat rozdílné hodnoty klienta

Může se jednat o politické, sociální, náboženské, kulturní a jiné hodnoty, kterým klient
dle vlastní volby a zkušenosti přiřazuje důležitost. Personál domova respektuje volbu klienta a snaží se mu vyhovět. V tomto ohledu je důležité si uvědomit, že kvalita života je subjektivní a tedy to, co nepovažuje za hodnotné pracovník, může naopak být důležité pro klienta.

Respektovat klientův podíl na poskytované péči

Respektovat klientův denní režim, jeho schopnosti a dovednosti v oblasti sebeobsluhy.
I u klienta v paliativní péči jsou činnosti a aktivity, které může klient samostatně anebo s dopomocí provádět. U člověka v paliativní péči může být důležité to, že je ještě stále schopen něco dělat sám. Je tedy nutné, aby byl individuální plán péče klienta sestaven tak, aby přesně identifikoval ty oblasti péče, které klient zvládne a je schopen provádět.

Respektovat vztahy klienta s jeho rodinou a přáteli

Personál poskytuje klientovi a jeho rodině dostatek času, prostoru a soukromí k setkávání. Aktivně se zajímá i o potřeby rodiny klienta, zjišťuje jejich zájem ohledně podílení se na péči a předává potřebné informace ohledně nastavené péče. Kvalitní péče o rodinu se promítne do péče o klienta.

Právo klienta na kvalitní službu a na poskytnutí všech potřebných informací týkající se jeho stavu

Klient je zdravotnickým personálem obeznámen o jeho zdravotním stavu. Lékař a zdravotní sestry předávají klientovi pochopitelným způsobem relevantní informace ohledně nastavené péče. Personál respektuje klientovo tempo a přistupuje k němu citlivě a s respektem. Personál Domova je pravidelně proškolován v otázkách zajištění kvalitní péče v souladu s platnou legislativou.

Mgr. Rastislav Ostríž, Dis., manažer kvality