Úvod do problematiky Alzheimerovy demence

V následujících vydáních Fontánky Vás budeme pravidelně seznamovat se specifiky onemocnění Alzheimerovy nemoci, neboli Alzheimerovy demence. Dozvíte se, jaké jsou projevy a stádia tohoto onemocnění, které koncepty péče lze uplatnit pro zvýšení kvality života člověka s demencí, jaká jsou specifika péče a komunikace při Alzheimerově chorobě. V neposlední řadě se také dozvíte, jak předcházet vzniku demence, popřípadě oddálit její nástup.

Nejdříve mi dovolte vysvětlit název demence. Demence jako taková není jediné onemocnění. Jedná se spíše o pojem, který v sobě zahrnuje soustavu zdravotních potíží. Ve všeobecnosti lze popsat demenci jako onemocnění, které způsobuje změny v mozku. To následně ovlivňuje chování člověka, prožívání apod. Pod demenci tak spadá Alzheimerova demence, vaskulární demence, demence s Lewyho tělísky, frontotemporální demence, Parkinsonova nemoc, Huntingtonova nemoc a podobně.[1] Častokrát je demence zaměňovaná s projevy stárnutí, které se váží k zapomínání, snížení koncentrace, úbytku fyzických sil apod. Demence je výsledek změn v mozku, zejména na mozkové kůře. Je to důsledek chorobného procesu.  Tyto změny nejsou součástí obyčejného stárnutí člověka a z toho důvodu jsou označení typu stařecká demence nebo senilní demence neodborné a zavádějící.[2] Do oblasti demence je mylně také zahrnována mírná kognitivní porucha (MCI). MCI také není demence. Jedná se o lehkou poruchu paměti, zapomínání se v tomto případě stává spíše zvykem, nežli výjimkou. Výskyt mírné kognitivní poruchy v populaci 65+ je na úrovni 20 %.  Na druhé straně je důležité příznaky MCI nepodceňovat, jelikož se ukazuje, že může být předstupněm vzniku demence.[3]

Statistiky z roku 2018 uvádí, že s demencí žije na světě téměř 50 milionů lidí. Předpokládá se, že do roku 2050 bude s demencí bojovat 152 milionu lidí. Jedná se tedy o 204% nárůst za 32 let. [4] Zpráva o stavu demence v České republice z roku 2016 popisuje, že v roce 2020 bude 183 tisíc pacientů s demencí a do roku 2050 se počet pacientů zvýší na 383 tisíc. [5]

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj obrázku: Česká alzheimerovská společnost, o.p.s. [online]. 
Copyright © [cit. 12.07.2021]. 
Dostupné z: http://www.alzheimer.cz/res/archive/004/000480.pdf?seek=1492589048

Jak je vidět, demence je celospolečenský problém, který ovlivňuje každodenně miliony lidí. Každým rokem se zvyšuje počet pacientů, náklady na péči a prevenci, výzkumy pro léčbu, rozrůstají se sociální služby. Domov u fontány poskytuje péči o lidi s Alzheimerovou a jinými typy demencí na službě domov se zvláštním režimem s kapacitou 111 lůžek. Jsme držiteli ocenění Vážka v péči o lidi s demenci.

V příštím vydání si přiblížíme jednotlivé příznaky onemocnění Alzheimerové demence a jejich členění.

[1] What is Dementia? Symptoms, Causes & Treatment | alz.org. Alzheimer’s Association | Alzheimer’s Disease & Dementia Help [online]. Dostupné z: https://www.alz.org/alzheimers-dementia/what-is-dementia

[2] Na pomoc pečujícím rodinám. 12. vydání. Přeložil Iva HOLMEROVÁ, přeložil Hana JANEČKOVÁ, přeložil Dagmar NIKLOVÁ. Praha: Česká alzheimerovská společnost, 2019. ISBN 978-80-86541-63-1.

[3] HOLMEROVÁ, Iva a Martina MÁTLOVÁ, ed. Dopisy České alzheimerovské společnosti. 2., rozš. vyd. Praha: Česká alzheimerovská společnost, 2012. ISBN isbn978-80-86541-31-0.

[4] Global prevalence | Dementia Statistics Hub. Dementia Statistics Hub | Alzheimer’s Research UK [online]. Dostupné z: https://www.dementiastatistics.org/statistics/global-prevalence/

[5] Česká alzheimerovská společnost, o.p.s. [online]. Copyright © [cit. 12.07.2021]. Dostupné z: http://www.alzheimer.cz/res/archive/004/000480.pdf?seek=1492589048