Management nefarmakologických metod péče o člověka s Alzheimerovou demencí

V návaznosti na článek z minulého měsíce bych Vám rád představil kategorizaci jednotlivých nefarmakologických metod péče o lidi s Alzheimerovou demencí.  Jak již bylo zmíněno, management psychosociálních (nefarmakologických) metod je důležitou součástí péče a vyžaduje vzdělaného, v oboru se orientujícího pracovníka. Variabilita metod, které podporují člověka s demencí je rozsáhlá a jejich zvládnutí vyžaduje absolvování specializačních kurzů. Pouze tak lze nefarmakologické metody aplikovat správně. Součástí je vymezení potřeb klienta, volba správné metody, stanovení cíle intervence a následné přehodnocování její aplikace do praxe. V opačném případě se jedná spíše o aktivizační techniku, nikoli o specifickou, na klienta orientovanou intervenční psychosociální metodu. „Podle Jitky Zgola neexistuje dokonce cennější terapeutický prostředek než společná činnost. Je-li činnost dobře zvolena, „dokáže pozvednout člověka na duchu a rozptýlit depresi, pomůže zklidnit nervozitu a neklid. Když si dva lidé spolu sednou, aby řešili nějaký úkol, je zde něco společného, co je spojuje.“ [1]

Dalším měřítkem správného managementu psychosociálních metod je znalost Alzheimerovy demence. Jednotlivá stádia onemocnění vyžadují jiný přístup. Součástí jednotlivých stádií je také období těžké demence, které se prolíná s obdobím poskytování paliativní péče. I zde je důležitá správná volba nefarmakologické metody v závislosti na stavu a potřebách člověka.

Psychoterapeutické a socioterapeutické přístupy lze rozdělit dle toho, jakou problematikou se zabývají, např.:

  • včasná diagnóza,
  • zlepšení kognitivních funkcí pacienta,
  • zlepšení kvality života,
  • adaptace na nové prostředí,
  • soběstačnost v aktivitách denního života,
  • zmírnění projevů demence apod.

Volba vhodných nebo nevhodných nefarmakologických metod je podmíněna potřebami klienta, stupněm onemocnění a terapeuty. To, jak pacient zareaguje lze vyhodnotit teprve po prvních zkušenostech s vybranou metodou. Následně v ní pokračujeme nebo ne. Cílem je ovšem zlepšit kvalitu života, nikoli vyléčit[2].

Příkladem diferencovaného výběru metody v závislosti na stupni demence může být tato tabulka[3]:

 

 

 

 

[1] Česká alzheimerovská společnost, o.p.s. [online]. Copyright © [cit. 07.10.2021]. Dostupné z: http://www.alzheimer.cz/res/archive/005/000587.pdf?seek=1535447418

[2] Fertaľová, T., Ondriová, I., Hadašová, L.. Podiel ošetrovateľstva pri využívaní nefarmakologických prístupov u chorých s demenciou Fakulta zdravotníckych odborov Prešovskej univerzity v Prešove, 2018

[3] Čunderlíková, M., Kiseľáková K., Zigmundová H., Nefarmakologické metódy a prístupy v liečbe demencií, Štandardné postupy, 2020, Ministerstvo zdravotnictva