Odlehčovací služba

Posláním pobytové odlehčovací služby je poskytnutí krátkodobého pobytu osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, onemocnění Alzheimerovou chorobou, nebo jinými typy demencí, o které je jinak pečováno v jejich přirozeném sociálním prostředí a tím dočasně zastoupit pečující osobu a umožnit jí tak čas pro vlastní odpočinek a obnovu sil.

Komu službu poskytujeme – Domov u fontány poskytuje pobytovou odlehčovací službu osobám od 45 let, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, onemocnění Alzheimerovou chorobou, nebo jinými typy demencí a jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Preferovány jsou osoby s trvalým bydlištěm v Pardubickém kraji.

Domov u fontány neposkytuje pobytovou odlehčovací službu:

  • osobám, jejichž zdravotní stav vyžaduje poskytování ústavní péče ve zdravotnickém zařízení (závisí na individuálním posouzení smluvním lékařem Domova)
  • osobám, které trpí akutním infekčním onemocněním
  • osobám závislým na návykových látkách v dekompenzovaném stavu, osobám trpícím duševní poruchou, mající za následek narušování pokojného soužití klientů Domova
  • osobám sluchově a zrakově postiženým, které vyžadují speciální péči, např. osobní asistenci
  • osobám, které žádají o poskytnutí sociální služby, a kterým byla vypovězena v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí smlouva o poskytnutí téže sociální služby z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy
  • osobám, které požadují službu, již Domov u fontány neposkytuje, a to i s ohledem na vymezení cílové skupiny
  • osobám splňujícím podmínky pro přijetí v případě, že Domov nemá dostatečnou kapacitu služby, o kterou osoba žádá.

Kapacita – 4 lůžka

Ubytování – Naše klienty ubytováváme v jednolůžkových pokojích. Vždy dva sousedící pokoje mají společnou koupelnu s WC a sprchou. K dispozici je také společné sociální zařízení na chodbách všech oddělení. Všechny pokoje klientů jsou uzamykatelné.

Stravování – klientům nabízíme běžnou a racionální stravu s přihlédnutím k dietním požadavkům. Strava je podávána podle možností a přání klientů v malých jídelnách na odděleních nebo na pokojích klientů a to pětkrát denně, s možností objednat druhou večeři (např. při diabetu), přičemž k snídani, obědu a večeři je možná volba ze dvou variant jídel.

Základní úklid, praní a drobné opravy prádla – Domov zajišťuje základní úklid, ve vlastní prádelně praní ložního a osobního prádla klientů a zajišťuje jeho drobné opravy. To vše je zahrnuto v úhradě za pobyt. Podrobnější informace naleznete v našem Ceníku zde.

Podpora a pomoc v oblasti soběstačnosti klientů – dle individuálních potřeb klientů poskytujeme podporu a pomoc při oblékání, přesunech, při osobní hygieně, při použití WC, při stravování, v péči o zdraví, podporujeme je ve společenských kontaktech a komunikaci.

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím – klienty podporujeme a umožňujeme jim využití místních veřejných služeb (kadeřnictví, nákupy, kultura apod.). Podporujeme je v kontaktech s rodinami, doprovázíme je při procházkách do města, mají volný přístup k internetu, pořádáme akce společné pro klienty a veřejnost, spolupracujeme s dobrovolníky, mateřskými školami a školami (včetně Základní umělecké školy), které do Domova dochází. Vydáváme vlastní časopis Fontánka.

Udržení/rozvoj samostatnosti a soběstačnosti a volnočasové aktivity – usilujeme o zachování a rozvoj schopností a dovedností klientů, a proto jim nabízíme např. procvičování jemné motoriky, trénování paměti, podporu zdraví tělesným cvičením, vaření, promítání filmů, hraní společenských her, rukodělné činnosti. Nabízíme také další aktivity, jakými jsou canisterapie, vzpomínky na prožité události. Nabízíme však i výlety, kulturní a společenské akce (hudební vystoupení, dětská vystoupení, opékání u ohně … ).

Základní sociální poradenství a pomoc při zajištění práv a oprávněných zájmů – poskytujeme klientům podporu a pomoc při zajištění sociálních dávek (např. příspěvku na péči) a kompenzačních pomůcek, důchodů, pomoc při vyřizování osobních záležitostí apod.

Poskytování péče hradí klient v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, a v souladu s vyhláškou č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách. Podrobnější přehled naleznete v našem ceníku ZDE.

Zdravotní péče při odlehčovacím pobytu není poskytovaná! V případě potřeby zdravotní či ošetřovatelské (převaz defektu, aplikace inzulínu atd.) péče doporučujeme zajistit domácí zdravotní péči. Se zajištěním se obraťte na Vašeho praktického lékaře nebo přímo na vybranou domácí zdravotní péči, která by docházela do Domova poskytovat zdravotní úkony.

Více informací o této službě se můžete dočíst také v dokumentech pro zájemce.